Kvkk Aydınlatma Metni

KAPIKAYA FESTİVAL KATILIMCISI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan Bafra Belediyesi Başkanlığı (“Belediye”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz Belediye tarafından düzenlenen etkinlik ve organizasyonların yönetimi, projelerin gerçekleştirilmesi ve bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması kapsamında gerekli faaliyetlerin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Belediye tarafından işlenebilecektir.
b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Belediye tarafından yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi maksadıyla tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecek olup Belediye’ye ait sosyal medya hesaplarında ve diğer iletişim mecralarında yayımlanabilecektir.
Kapıkaya Festivali üyelik işlemlerinde işlenen kişisel verileriniz; TC kimlik numarası, ad-soyad, cep telefonu, doğum tarihi ve e-mail adresinizdir.
c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Belediye tarafından düzenlenen etkinlik ve diğer organizasyonların gerçekleştirilmesi ve kamuya tanıtılması kapsamında fiziki veya elektronik ortamda e-mail, fotoğraf veya video çekimi yöntemleri ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Belediye tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Belediye tarafından düzenlenen Kapıkaya Festivali etkinlik ve organizasyonlarının yönetimi.

Açık rızanızın varlığı halinde;

  • Belediye tarafından düzenlenen Kapıkaya Festivali etkinlik ve organizasyonların, projelerin gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerin görselleştirilerek kamuya tanıtılması, bilgi verilmesi, farkındalığın arttırılması amacıyla Belediye’ye ait basılı veya görsel medya platformlarında yayımlanması.

d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.bafra.bel.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Belediye’mize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.